Sosyal medya yasasının tüm maddeleri bugün yürürlüğe girdi

MADDE 9 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

MADDE 8 – Bu Kanun;

“(5) Muhatabın yurt dışında olması halinde Kurum, üçüncü fıkradaki usul ile doğrudan muhatabına bildirimde bulunabilir. Bu tebligat 11/2/1959 tarihli 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yapılan tebligat niteliğindedir. Bildirim, bu bildirim tarihini takip eden beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. ”

“ (8) Dernek tarafından ilgili içerik ve barındırma sağlayıcılarına ve erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğin kaldırılması ve / veya engellenmesi kararına göre, ilgili içerik ve konum, erişim sağlayıcı tarafından sağlayıcılar. "

(7) Türkiye'den fazla erişim kaydı bulunan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları hakkında bir milyon 8 ve 8 / a milyon Türk lirası olarak karşılanacak idari cezalar, 8 Kapsam dahilinde verilecek adli para cezaları İdarî para cezası gerektiren ihlallerin bir yıl içinde her bir tekrarı için cezalar bir kat artırılır.

Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. İnternet Ortamında Yapılan Yayınlar ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Yönetmeliği 1., 6 ve 7. Maddenin 1 Ekim'de yürürlüğe gireceği duyuruldu. Bugün itibarıyla sosyal medya kanunu tam olarak uygulanacak.

( 4) Türkiye'den günlük olarak bir milyondan fazla kaynaklı sosyal ağ sağlayıcısına erişimi olan yurtiçi veya yurtdışından, kendisine bildirilen içeriğin kaldırılması ve / veya önleme kararının uygulanmasına ve üçüncü fıkraların bir İstatistiksel ve kategorik bilgileri içeren Türkçe olarak hazırlanan raporların altı ayda bir Kuruma uygulanması. Üçüncü fıkra kapsamındaki uygulamalara ilişkin rapor da kişisel veriler temizlenerek sosyal ağ sağlayıcısının internet sitesinde yayınlanmaktadır.

b) Yayımlandığı tarihte diğer hükümler

Yeni yasa, günlük 1 milyonun üzerinde erişim sağlayan yerli ve yabancı sosyal medya platformlarını kapsıyor. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok gibi platformlar örnek olarak gösterilebilir. Bu platformlar kanun kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Ayrıca bu platformların Türkiye'deki temsilcilerini de belirlemesi gerekiyor. Temsilci belirlenmezse, yüzde 90'a varan bant kısıtlaması uygulanacak, yani siteye erişim hızı önemli ölçüde yavaşlayacaktır.

“S) Sosyal ağ sağlayıcısı:Kullanıcıların sosyal etkileşim için internette metin, resim, ses, konum gibi içerikleri oluşturmasına, görüntülemesine veya paylaşmasına olanak tanır. Gerçek veya tüzel kişiler ”

(2) Birinci fıkrada düzenlenen temsilci belirleme ve raporlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısı, Kurum tarafından bilgilendirilir. Bildirimden itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcısına Cumhurbaşkanı tarafından on milyon Türk lirası para cezası verilir. İdari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde otuz milyon Türk Lirası idarî para cezası verilecektir. Türkiye'de yerleşik vergi mükelleflerinin bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde söz konusu tüzel kişiliğin sosyal ağ sağlayıcılarına otuz gün içinde tebliğ edilmesinden sonra ikinci kez idari para cezası verilmesi yasaktır, bu kapsamda ve ilgili para transferleri yapılabilir. Cumhurbaşkanı, reklamı yasaklama kararının verildiği tarihten itibaren üç ay içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, sosyal ağ sağlayıcısının internet trafik bant genişliğini yüzde elli azaltmak için sulh ceza hâkimine başvurabilir. Başvurunun kabulüne ilişkin hâkim kararının uygulanmasından itibaren otuz gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde Başkan, sosyal ağ sağlayıcısının internet trafik bant genişliğini azaltmak için sulh ceza hâkimine başvurabilir. yüzde doksan. Hâkim, ikinci başvuru üzerine kararında yüzde elliden az olmamak kaydıyla verilen hizmetin niteliğini dikkate alarak daha düşük bir oran belirleyebilir. Başkan, bu kararlara 5271 sayılı Kanun hükümlerine göre itiraz edebilir. Hâkim tarafından verilen kararlar, erişim sağlayıcılara bildirilmek üzere Kuruma gönderilir. Kararların gereklilikleri erişim sağlayıcılar tarafından derhal ve en geç dört saat içinde yerine getirilir. Temsilci belirleme ve raporlama yükümlülüğünün yerine getirilmesi halinde; Verilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil ediliyor, reklam yasağı kaldırılıyor ve hakimlerin kararları otomatik olarak geçersiz hale geliyor. Müdahale bant genişliğini sonlandırmak için sağlayıcılara erişim, Kurum tarafından İnternet trafiğine bildirilecektir.

(3) Türkiye'den günlük olarak bir milyondan fazla kaynaklı sosyal ağ sağlayıcısına erişimi olan yurtiçi veya yurtdışından, kapsanan içeriğe ilişkin 9. ve 9. acenteler, kişilerin 48 saat içinde yaptıkları başvurulara olumlu veya olumsuz yanıt vermek zorundadır. uygulamadan en son haberler. Olumsuz tepkiler gerekçeli olarak verilmektedir.

“(10) İnternetteki yayının içeriğinden dolayı kişisel hakları ihlal edilenlerin talebi üzerine hâkim, bu maddede belirtilen karara konu internet adresleri ile başvuru sahibinin isminin ilişkilendirilmemesine karar verebilir. Karar, Birlik tarafından hangi arama motorlarının bilgilendirileceğini belirtir. ”

(9) Bu maddenin uygulanmasında sosyal ağ sağlayıcısının yükümlülükleri, içerik veya barındırma sağlayıcısı olmaktan kaynaklanan sorumluluk ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

(6) Üçüncü fıkradaki yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısı Dördüncü fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısı için beş milyon Türk Lirası ve on milyon Türk Lirası idari para cezası Cumhurbaşkanı tarafından verilir. .

MADDE 6 – 5651 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

(10) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir. ”

“ Bu karar, ilgili içerik ve barındırma sağlayıcılarına ve erişim sağlayıcıya bildirilir ve gerekliliklerin yerine getirilmesi istenir. ”

MADDE 1 – 4/5/2007 tarih ve 5651 sayılı İnternette Yapılan ve Bu Yayınlar Aracılığıyla İşlenen Yayınlara İlişkin Yönetmelik. Suçlarla Mücadele Kanunu'nun 2. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde, "IP adresi" ibaresi "liman bilgisi" ibaresine aşağıdaki fıkra eklenmiş ve bir sonraki fıkra eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Sosyal ağ sağlayıcıları, ek madde 4;

" EK MADDE 4 – (1) Sosyal ağ sağlayıcısına günlük erişim Türkiye'den gelen bir milyondan fazla yurtdışı; Kurum, dernek, adli veya idari makamlar, tebligat veya talep şartlarının yerine getirilmesine ve bu Kanun kapsamında yapılacak başvuruyu cevaplayan ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak için en az bir kişiye yetkili kişiler tarafından tebliğ edilecektir. bu Kanun uyarınca, Türkiye'deki temsilciyi ve bu kişiyi, kolayca görülebilecek ve doğrudan ulaşılabilecek şekilde web sitesine yerleştiren kişiyi belirleyecektir. Sosyal ağ sağlayıcı, bu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Temsilci gerçek kişi ise Türk vatandaşı olması zorunludur.

MADDE 2 – 5651 Sayılı Kanunun 3. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

b) Dördüncü fıkra kapsamındaki yükümlülüklerine uygun olarak hazırlayacakları ilk raporlar, 2021 yılı Haziran ayında Kuruma bildirilerek internet sitesinde yayımlanır.

(8) Hukuka aykırılığı hâkim veya mahkeme kararıyla tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcısına bildirilmesi durumunda, bildirime rağmen içeriği yirmi dört saat içinde kaldırmayan veya erişimi engelleyen sosyal ağ sağlayıcısı sorumludur. ortaya çıkan hasarların tazmini. Yasal sorumluluğun işletilmesi veya içerik sağlayıcı kovuşturması için içerik sağlayıcının sorumluluğuna yapılan bu ziyaret gerekli değildir.

(5) Türkiye'den günlük erişimi olan yurtiçi veya yurtdışından bir milyondan fazla kaynaklı sosyal ağ sağlayıcısı, Türkiye'de barındıran Türkiye kullanıcı verilerine Türkiye

MADDE 4 – 5651 sayılı Kanunun 8. maddesinin başlığı "içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararları ile yerine getirilmesi", birinci fıkradaki "erişimin engellenmesi" ibaresi "içeriğin kaldırılması ve / veya erişimi engelle ", İkinci paragrafın ilk cümlesindeki" Erişim reddi "ifadesi" içeriğin kaldırılması ve / veya erişimin engellenmesi ", ikinci ve altıncı cümlelerde" erişimin engellenmesi "ifadelerinin kaldırılması anlamına gelir. üçüncü maddede yer alan içerik ve / veya erişimin engellenmesi ". "içeriğin kaldırılması ve / veya dördüncü paragrafın ilk cümlesindeki" erişimin engellenmesi "şeklinde ifade edilen" erişimin engellenmesi "ifadesi" içeriğin kaldırılması ve / veya erişimin engellenmesi "anlamına gelir, ikincisi cümle aşağıdaki gibidir, beşinci paragrafta "erişim reddi" ifadesi "içeriğin kaldırılması ve / veya erişimin engellenmesi" dir. Altıncı paragrafta "erişimin engellenmesi" ifadesi "içeriğin kaldırılması ve / veya engellenmesi" anlamına gelir. yedinci paragrafın birinci ve ikinci cümlelerinde yer alan erişim reddi "ve" erişim reddi "ibareleri, sekizinci paragrafın birinci ve ikinci paragrafları olan" içeriğin kaldırılması ve / veya erişimin engellenmesi "dir. "içeriğin kaldırılması ve / veya erişimin engellenmesi" cümlelerinde erişim, onuncu paragrafta "erişimi engelleme kararının gereklerini yerine getirmeme" ifadesi "İçeriğin kaldırılması kararına uymayan içerik ve / veya erişimi engelle, "paragrafta on birinci" er ph rase "içeriği kaldırmak ve / veya erişimi engellemek için", "ilgili içeriğe, konuma ve erişim sağlayıcısına" olarak "erişim sağlayıcıya" olarak değiştirildi ve aynı maddeye "erişim sağlayıcı tarafından" ifadesi eklendi. "yirmi dört saat içinde" ifadesi.

MADDE 5 – 5651 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen "içeriğe erişimi kısıtlama" ibaresi "içeriğin kaldırılması ve / veya erişimin engellenmesi", üçüncü fıkrada yer alan "erişimin engellenmesi" ibaresi "kaldırılması" anlamına gelmektedir. içerik ve / veya erişimi engelleme. Beşinci paragrafta "erişim reddi" şeklinde, sekizinci fıkra "içeriğin kaldırılması ve / veya erişimin engellenmesi", sekizinci fıkra aşağıdaki gibi ve "reddi" şeklinde değiştirilmiştir. erişim "dokuzuncu fıkrada" içeriğin kaldırılması ve / veya erişimin engellenmesi "şeklinde aşağıdaki onuncu fıkra dokuzuncu fıkradan sonra eklenmelidir. Madde 7 – 5651 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Temmuz ayında 31 Eylül'de "sorumlu kişi" terimi "içerik, yer ve erişim sağlayıcılardan sorumlu kişiler" olarak değiştirilmiştir Resmi Gazete'de yayınlanan ve bazı maddelerle yürürlüğe giren sosyal medya kanununun tüm maddeleri yürürlüğe girmiştir. bugün itibariyle kuvvet.

a) 5651 Sayılı Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasına 1. maddesi 6. ve 7. maddelerle eklenen cümle (ler) 1/10 / 2020 yılında,

MADDE 3 – 5651 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "on bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına" ibaresi "yüz bin Türk lirasından bir milyon Türk lirasına" değiştirilmiştir.

a) Üçüncü fıkra kapsamındaki yükümlülükler Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde gerekli çalışmaları tamamlar.

Bunlara da Göz Atın

Cem Yılmaz, Hürriyet’i Taklit Edip Adına Sahte Haber Yapan Sitelere Tepki Gösterdi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hürriyet'i taklit eden sitelere tepki gösterdi …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

porno film izleavrupa yakası escortçapa escorthalkalı escortşirinevler escortbeylikdüzü escortbakırköy escortescort bayanescort izmitkonyaaltı escortantalya escort bayantopkapı escortbursa escortşişli escortistanbul escort bayanlarromabet girişsex hikayebursa escortligobet girişescort istanbulbetvino casinobeylikdüzü escortşişli escortsex hikayemilanobet yeni girişataköy escortistanbul escortroketbetroketbet güncel girisroketbet giris yaproketbet bahis